πŸ‡±πŸ‡Ί NEDERLANDS/ DUTCH
              ENGLISH             

MOON MANIFESTING

your magical MOON month

MANIFEST YOUR DREAMS WITH THE MOON CYCLE

MANIFEST

From €99,00 now €47

CONTENT MA(A)NIFESTING PROGRAM
- Spending a month wonderfully in tune with the energy of the moon and developing a deep understanding of how to make this energy work for you.
- Throughout an entire moon cycle, you will receive a teaching for each moon phase (8 phases) related to the moon, the specific phases, and the associated energy.

- Accompanying meditations and visualizations to manifest your dreams.

- A moon diary to keep track of your energy development and your manifestations.

MOON MANIFESTING

MANIFEST YOUR DREAMS WITH THE MOON CYCLE

MANIFEST

From €99,00 now €47

CONTENT PROGRAM
- Spend a month wonderfully in tune with the energy of the moon and developing a deep understanding of how to make this energy work for you.
- Throughout an entire moon cycle, you will receive teachings for each moon phase related to the moon, the specific phases, and the associated energy.

- Accompanying meditations and visualizations.

- A moon diary to keep track of your energy development and your manifestations.

πŸ’«MANIFEST YOUR DREAMSπŸ’«

Living a month according to the energy of the moon to manifest your goals and dreams ✨

Nicoline: "Over the years, I've been able to manifest quite a lot, from small things to big ones like my life in Spain. Many people are familiar with the energy of the Full Moon, which is mainly about 'letting go', and the New Moon, which focuses on 'manifesting'. However, when you start to understand and apply the entire moon cycle - all 8 phases - the full power really unfolds. This program offers you the chance to embrace the complete moon cycle, making it an exceptionally deep, magical, and enriching experience for you!"

SUBSCRIBE TO MANIFEST

The next moon-month challenge will soon begin with the Full Moon.

MANIFEST YOUR DREAMSπŸ’«

Nicoline: "Over the years, I've been able to manifest quite a lot, from small things to big ones like my life in Spain. Many people are familiar with the energy of the Full Moon, which is mainly about 'letting go', and the New Moon, which focuses on 'manifesting'. However, when you start to understand and apply the entire moon cycle - all 8 phases - the full power really unfolds. This program offers you the chance to embrace the complete moon cycle, making it an exceptionally deep, magical, and enriching experience for you✨"

SUBSCRIBE TO MANIFEST

The next moon-month challenge will soon begin with the Full Moon.

MOON-MANIFESTING

LIVING A MONTH ACCORDING THE MOON ENERGY

TO MANIFEST YOUR DREAMS AND DESIRES

1. Teachings

2. Meditations & Visualisations

3. Moon Diary

Meditaties en visualisatie

You'll receive an interesting teaching with each phase. There is so much to tell about the moon and moon energy. It's magical and can really help you manifest your dreams and goalsπŸŒ™

You'll receive various meditations.
These meditations and visualizations help you in a pleasant and relaxed way to empower your manifesting dreams and make them as concrete as possible.

You'll receive a moon diary.
In this moon diary, you can track developments regarding the moon's energy, any influences you feel and notice, and all your dreams and desires.

BONUS

Do you want to learn more about the moon, its influence on you, and how you can use this energy to realize your heart's desire and your dream? Join us!

As a πŸŒ™BONUSπŸŒ™, you'll receive a wonderful extra sound bowl meditation for relaxation and peace


MOON-MANIFESTING

1. Teachings

You'll receive an interesting teaching with each phase. There is so much to tell about the moon and moon energy. It's magical and can really help you manifest your dreams and goalsπŸŒ™

Meditaties en visualisatie

2. Meditations & Visualisations

You'll receive various meditations.
These meditations and visualizations help you in a pleasant and relaxed way to empower your manifesting dreams and make them as concrete as possible.

3. Moon Diary

You'll receive a moon diary.
In this moon diary, you can track developments regarding the moon's energy, any influences you feel and notice, and all your dreams and desires.

BONUS

As a πŸŒ™BONUSπŸŒ™, you'll receive a wonderful extra sound bowl meditation for relaxation and peace

Do you want to learn more about the moon, its influence on you, and how you can use this energy to realize your heart's desire and your dream? Join us!


Hi! I'm Nicoline
Dream Chaser and Transformational Coach


I believe anything is possible. Whatever your dream may be.


I believe that because I've managed to realise my own dream✨ Something that seemed too big a dream beforehand, but became a reality in April 2021 when I emigrated to Javea in Spain and started a new life and a new business there.


Your dream may be different - after all, every person is unique - but I'm certain that your dream can become a reality too.

I feel strongly that the MOON's energy is of great importance here. I notice it in my own manifestations, and recently, someone showed me their goals that they had written down a month after a new moon ceremony. And it turned out - to their own disbelief - all their goals had been reached. Isn't that magical πŸ’«


Do you have questions about the moon challenge? Or would you perhaps like a personal coaching session, organise a moon ceremony, or retreat in Spain?

You are muy bienvenido πŸ™
Feel free to send me a message at nicoline@nicolineschipper.com


I look forward to hearing from you, love Nicoline πŸ’‹

πŸ‘‰ YES, I WANT TO JOIN MANIFEST πŸ‘ˆ

ABOUT ME

Hi! I'm Nicoline, I am a Dream Chaser and Transformational Coach. I believe anything is possible. Whatever your dream may be.


I believe that because I've managed to realise my own dream✨ Something that seemed too big a dream beforehand, but became a reality in April 2021 when I emigrated to Javea in Spain and started a new life and a new business there.


Your dream may be different - after all, every person is unique - but I'm certain that your dream can become a reality too.

I feel strongly that the MOON's energy is of great importance here. I notice it in my own manifestations, and recently, someone showed me their goals that they had written down a month after a new moon ceremony. And it turned out - to their own disbelief - all their goals had been reached. Isn't that magical πŸ’«


Do you have questions about the moon challenge? Or would you perhaps like a personal coaching session, organise a moon ceremony, or retreat in Spain?

You are muy bienvenido πŸ™
Feel free to send me a message at nicoline@nicolineschipper.com


I look forward to hearing from you, love Nicoline πŸ’‹


MA(A)N IFESTEREN

jouw magische MAAN maand

DOELEN MANIFESTEREN MET DE MAANCYCLUS

MA(A)NIFESTEREN

Van €99,00 nu €47

INHOUD MA(A)NIFESTEREN PROGRAMMA

  • Een maand heerlijk leven met de energie van de maan en een diep begrip ontwikkelen hoe je deze energie voor je kan laten werken
  • Gedurende een hele maancyclus krijg je elke maanfase (8 fases) een teaching m.b.t. de maan, de specifieke fases en de bijbehorende energie
  • Bijbehorende meditaties en visualisaties om jouw dromen te manifesteren
  • Een maan dagboek om jouw energie ontwikkeling en jouw manifestaties in bij te houden

MA(A)N IFESTEREN

DOELEN MANIFESTEREN MET DE MAANCYCLUS

INHOUD MA(A)NIFESTEREN PROGRAMMA

  • Een maand heerlijk leven met de energie van de maan en een diep begrip ontwikkelen hoe je deze energie voor je kan laten werken
  • Gedurende een hele maancyclus krijg je elke maanfase (8 fases) een teaching m.b.t. de maan, de specifieke fases en de bijbehorende energie
  • Bijbehorende meditaties en visualisaties om jouw dromen te manifesteren
  • Een maan dagboek om jouw energie ontwikkeling en jouw manifestaties in bij te houden

Van €99,00 nu tijdelijk €47

πŸ’«MANIFESTEER JOUW DROMENπŸ’«

Een maand leven volgens de energie van de maan
om jouw doelen en dromen te manifesteren ✨

Nicoline: "Door de jaren heen heb ik heel wat mogen manifesteren. Van klein tot groot zoals mijn leven in Spanje. Veel mensen kennen de energie van de Volle Maan die voornamelijk in het teken staat van 'loslaten' en met de Nieuwe Maan staat 'manifesteren' juist centraal. Echter, wanneer je de gehele maancyclus - alle 8 fasen - leert begrijpen en toepassen, ontvouwt zich pas echt de volle kracht. Dit programma biedt je de kans om de complete maancyclus te omarmen, waardoor het een uitzonderlijk diepe, magische en verrijkende ervaring voor je zal zijn!"

Binnenkort start de volgende maan-maand-challenge weer met de Volle Maan.

MANIFESTEER JOUW DROMENπŸ’«

Nicoline: "Door de jaren heen heb ik heel wat mogen manifesteren. Van klein tot groot zoals mijn leven in Spanje. Veel mensen kennen de energie van de Volle Maan die voornamelijk in het teken staat van 'loslaten' en met de Nieuwe Maan staat 'manifesteren' juist centraal. Echter, wanneer je de gehele maancyclus - alle 8 fasen - leert begrijpen en toepassen, ontvouwt zich pas echt de volle kracht. Dit programma biedt je de kans om de complete maancyclus te omarmen, waardoor het een uitzonderlijk diepe, magische en verrijkende ervaring voor je zal zijn!"

Binnenkort start de volgende maan-maand-challenge weer met de Volle Maan.

MA(A)N-IFESTEREN

EEN MAAND LEVEN VOLGENS DE MAANCYCLUS

OM JOUW DOELEN EN DROMEN TE MANIFESTEREN

1. Teachings

2. Meditaties & Visualisaties

3. Maan Dagboek

Meditaties en visualisatie

Je krijgt elke fase een teaching.

Er is zoveel te vertellen over de maan en de maan energie. Het is magisch Γ©n het kan je heel erg helpen bij het manifesteren van jouw doelen. πŸŒ™

Je krijgt diverse meditaties.

Deze meditaties en visualisaties helpen je om jouw te manifesteren dromen kracht bij te zetten en zo concreet mogelijk te maken.

Je krijgt een maan-dagboek.

In dit maandagboek kan je jouw ontwikkeling m.b.t. de maanenergie en al je dromen en wensen bijhouden.

BONUS

Wil jij jouw hartenwens en jouw droom realiseren? Doe mee!

Je krijgt als BONUS heerlijke klankschalen meditatie voor ontspanning en rust πŸŒ™


MA(A)N-IFESTEREN

EEN MAAND LEVEN VOLGENS DE MAANCYCLUS

1. Teachings

Je krijgt elke fase een teaching.

Er is zoveel te vertellen over de maan en de maan energie. Het is magisch Γ©n het kan je heel erg helpen bij het manifesteren van jouw doelen. πŸŒ™

Meditaties en visualisatie

2. Meditaties & Visualisaties

Je krijgt diverse meditaties.

Deze meditaties en visualisaties helpen je om jouw te manifesteren dromen kracht bij te zetten en zo concreet mogelijk te maken.

3. Maan Dagboek

Je krijgt een maan-dagboek.

In dit maandagboek kan je jouw ontwikkeling m.b.t. de maanenergie en al je dromen en wensen bijhouden.

BONUS

Je krijgt als BONUS heerlijke klankschalen meditatie voor ontspanning en rust πŸŒ™

Wil jij jouw hartenwens en jouw droom realiseren? Doe mee!


Hi! Ik ben Nicoline

Dromenjager en Transformatief Coach

Ik geloof dat alles mogelijk is. Wat je droom ook is.

Ik geloof dat omdat ik zelf mijn eigen droom heb weten te realiseren! Iets wat vooraf nogal een tΓ© grote droom leek, maar die in april 2021 wel werkelijkheid werd toen ik naar Javea in Spanje emigreerde en daar een nieuw leven en een nieuw bedrijf begon.

Jouw droom is wellicht een andere - ieder mens is immers anders - maar ik weet heel zeker dat ook jouw droom werkelijkheid kan worden

Ook jouw droom ligt op jouw te wachten en is te realiseren als je er maar in gelooft, stappen blijft zetten in de goede richting en hulp inschakelt waar nodig.

Ik voel aan alles dat de MAAN energie hierbij van groot belang. Ik merk dat zelf bij mijn eigen manifestaties Γ©n onlangs liet iemand mij een maand na een nieuwe maan ceremonie haar doelstellingen zien die ze toen had opgeschreven. En wat bleek - tot haar eigen ongeloof - al haar doelen waren bereikt. Magisch niet βœ¨πŸ’«.

Heb je vragen over de maan challenge? Of wil je wellicht een persoonlijke coaching sessie, een live maan ceremonie bijwonen of op retraite in Spanje?

Je bent muy bienvenido πŸ™

Stuur me vooral een berichtje via nicoline@nicolineschipper.com

Ik hoor graag van je, liefs Nicoline πŸ’‹

OVER MIJ

Hi! Ik ben Nicoline, dromenjager en Transformatief Coach. Ik geloof dat alles mogelijk is. Wat je droom ook is. Ik geloof dat omdat ik zelf mijn eigen droom heb weten te realiseren! Iets wat vooraf nogal een tΓ© grote droom leek, maar die in april 2021 wel werkelijkheid werd toen ik naar Javea in Spanje emigreerde en daar een nieuw leven en een nieuw bedrijf begon.

Jouw droom is wellicht een andere - ieder mens is immers anders - maar ik weet heel zeker dat ook jouw droom werkelijkheid kan worden.

Ook jouw droom ligt op jouw te wachten en is te realiseren als je er maar in gelooft, stappen blijft zetten in de goede richting en hulp inschakelt waar nodig.

Ik voel aan alles dat de MAAN energie hierbij van groot belang. Ik merk dat zelf bij mijn eigen manifestaties Γ©n onlangs liet iemand mij een maand na een nieuwe maan ceremonie haar doelstellingen zien die ze toen had opgeschreven. En wat bleek - tot haar eigen ongeloof - al haar doelen waren bereikt. Magisch niet βœ¨πŸ’«.

Heb je vragen over de maan challenge? Of wil je wellicht een persoonlijke coaching sessie, een live maan ceremonie bijwonen of op retraite in Spanje?

Je bent muy bienvenido πŸ™

Stuur me vooral een berichtje via nicoline@nicolineschipper.com

Ik hoor graag van je, liefs Nicoline πŸ’‹